คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับรอบที่ 2