คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชา : สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการโรงเรียนเครือข่าย เปิดรับรอบที่ 2