คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับรอบที่ 2