คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา โครงการพื้นที่และเครือข่าย เปิดรับรอบที่ 2