คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชา : สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ เปิดรับรอบที่ 2