คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ  เปิดรับรอบที่ 2
โครงการย่อย : โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ