คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : ภาษาไทย  เปิดรับรอบที่ 2
โครงการย่อย : โครงการรับนักศึกษาพิการ