ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

หลักสูตร : แพทยศาสตรบัณฑิต

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เปิดรับรอบที่ 2