คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 2
โครงการย่อย : พยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก