คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 2
โครงการย่อย : โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล