คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 2