คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปิดรับรอบที่ 2