คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เปิดรับรอบที่ 2
โครงการ : โควตาวิชาชีพเฉพาะ (เวชกิจฉุกเฉิน)