คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เปิดรับรอบที่ 2
โครงการ : โครงการพื้นที่ – โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ