คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 2
โครงการ : โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก