คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 2
โครงการ : โครงการพื้นที่กลุ่มอานาจเจริญ