คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร : แพทยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : แพทยศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 2
โครงการ : โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (PhD-MD program)