ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

หลักสูตร : แพทยศาสตรบัณฑิต

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เปิดรับรอบที่ 2