คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 2
โครงการย่อย : โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ