คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 2
โครงการย่อย : โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์