คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 2
โครงการย่อย : โครงการ ทุน พสวท. (ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก)