วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เปิดรับรอบที่ 2