วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
เปิดรับรอบที่ 2