วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
เปิดรับรอบที่ 2