คณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตร : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อโครงการย่อย : โควตาพื้นที่
เปิดรับรอบที่ 2