ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 3/2 : รับตรงร่วมกัน

<
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์