ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3
คณะเทคนิคการแพทย์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3
คณะกายภาพบำบัด
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3
คณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3
วิทยาลัยศาสนศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3