โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ

หลักสูตร : วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

สาขาวิชา : วิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ