โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ

หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา : นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม