ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolio (1/1)

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขากายอุปกรณ์
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3. คณะทันตแพทยศาสตร์
 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กำหนดการสัมภาษณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์
หนังสือตอบรับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
6. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หนังสือตอบรับการเข้าสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
8. สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) สาขาธรณีศาสตร์ (ไม่มีผู้สมัคร)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) สาขาการจัดการ
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
9. คณะศิลปศาสตร์
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
10. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
11. โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 
หลักสูตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
12. คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
13. คณะวิทยาศาสตร์ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ขอให้ดู "ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรหัสระบุตัวบุคคล" ในวันที่ 8 ธ.ค. 60