คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชา : ทันตแพทยศาสตร์