คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ), สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม : เปิดรับรอบที่ 1/2