คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตบัณฑิต

สาขาวิชา : วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : เปิดรับรอบที่ 1/2