คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) : เปิดรับรอบที่ 1/2