คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : เปิดรับรอบที่ 1/2