คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : เปิดรับรอบที่ 1/2