คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตบัณฑิต

สาขาวิชา : วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า