คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชา : วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)