คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)