ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1/2

1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1/2
3. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
4. โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
5. คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร