วิทยาเขตกาญจนบุรี

หลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร