วิทยาเขตกาญจนบุรี

หลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การเกษตร