วิทยาเขตกาญจนบุรี

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)

สาขาวิชา : ธรณีศาสตร์