วิทยาเขตกาญจนบุรี – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

สาขาวิชา : การจัดการ