โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา : การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม : เปิดรับรอบที่ 1/2