โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา : การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม