คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์