คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภั