ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรหัสระบุบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1 : Portfolio (1/1)

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
รับรหัสระบุบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
รับรหัสระบุบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
3. คณะทันตแพทยศาสตร์
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
รับรหัสระบุบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
รับรหัสระบุบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
รับรหัสระบุบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
6. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
รับรหัสระบุบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
รับรหัสระบุบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
8. สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
รับรหัสระบุบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
9. คณะศิลปศาสตร์
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
รับรหัสระบุบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
10. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
รับรหัสระบุบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
11. โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
รับรหัสระบุบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
12. คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
รับรหัสระบุบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
13. คณะวิทยาศาสตร์
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1
รับรหัสระบุบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/1