ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรหัสระบุบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1 : Portfolio (1/2)

1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/2
รับรหัสระบุตัวบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/2 (login)
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/2
รับรหัสระบุตัวบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/2 (login)
3. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/2
รับรหัสระบุตัวบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/2 (login)
4. โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/2
รับรหัสระบุตัวบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/2 (login)
5. คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/2
รับรหัสระบุตัวบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1/2 (login)