รอบที่ 1 : Portfolio (1/1)

เปิดรับสมัคร วันที่ 4 - 20 ตุลาคม 2560

คณะที่เปิดรับ

1. คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
2. คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
4. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขากายอุปกรณ์
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
5. คณะวิทยาศาตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษทางวิชาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ โครงการทุน พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
7. คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
8. คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์
10. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
11. สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) สาขาธรณีศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) สาขาการจัดการ
12. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
13. โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
หลักสูตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม